Solar tèrmica
Els raigs que donen calor a la vida

Segons l’ Institut Català de l’Energia (ICAEN), l’energia solar tèrmica consisteix en: “L’aprofitament directe, en forma d‘ escalfament o energia calorífica, de la radiació solar incident”.

Una instal·lació d’aquesta naturalesa està formada per tres elements principals: col·lectors solars, un dispositiu acumulador d’aigua i un sistema de distribució del calor i de consum (canonades, conduccions, bombes per a fer circular aigua, vàlvules…).

El codi tècnic d’edificació, el Decret de la Generalitat 21/2006 i l’ordenança solar tèrmica del municipi (si la té), defineixen el % d’ACS que ha de tenir un habitatge a partir d’ energia solar tèrmica. Es pot substituir aquest % d’energia solar tèrmica per una altre energia renovable. Aquestes restriccions són aplicades als edificis de nova construcció i a importants reformes d’edificis existents. D’aquestes 3 restriccions s’aplica sempre la més restrictiva, per a cada cas.

Domini Ambiental conta amb un ampli catàleg de productes del sector de l’ energia solar tèrmica entre els que destaquen panells plans, tubs de buit, termosifons i seguidors solars tèrmics i en fa la seva distribució.

Domini Ambiental també compta amb un assessorament tècnic personalitzat per a resoldre els cassos concrets de cada client en l’ instal·lació d’aquest recurs energètic.

Llegeix més

Les instal·lacions d’energia solar tèrmica s’utilitzen bàsicament per a la producció d’ACS, l’escalfament de piscines i per a l’escalfament de locals o habitatges.

Aquest tipus d’energia presenta avantatges entre les que destaquen la no producció d’emissions contaminants ni de cap mena de contaminació acústica, un manteniment senzill, la no necessitat d’ ocupar cap espai addicional (es pot instal·lar a teulades i edificis) i el seu baix cost econòmic.

Es pot aplicar en sistemes mixtes (amb biomassa, fotovoltaica…) i a cases i refugis de muntanya. També és molt aconsellable per a consumidors de gran quantitat d’ ACS.

Si a tots aquests avantatges li afegim l’estalvi econòmic que obtenim en la preparació d’aigua calenta respecte als sistemes convencionals (entre un 70-80%), i l’amortització que fem de la inversió en els panells solars mitjançant l’estalvi que anem obtenint, la conclusió és que l’energia solar tèrmica és una opció energètica amb un gran potencial i aplicable a qualsevol tipus de local o habitatge.